(Ver)bouwen zonder zorgen


 Vrijblijvend offerte   0468 266 045

ALGEMENE EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Hier komt tekst over ALGEMENE EN VERKOOPSVOORWAARDEN .

Al onze leveringen van goederen en diensten en alle  verkopen worden uitsluitend door onderhavige  voorwaarden beheerst, met uitsluiting van eventuele  afwijkende algemene voorwaarden van andere  contractpartijen. Door ondertekening van de bestelbon,  erkent  de medecontractant van onderhavige  voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder  voorbehoud te aanvaarden.                                                                              

De bestelling van goederen en diensten en de  wijzigingen  daaraan kunnen slechts aan de hand van  een ondertekende bestelbon worden bewezen, met  uitsluiting van andere bewijsmiddelen van gemeen  recht. Al onze aanbiedingen gebeuren zonder  verbintenis. De zaken behandeld door tussenpersonen,  vertegenwoordigers, enz. verbinden ons  slechts na onze  schriftelijke  bevestiging.  Alle  lastrechten,  vergunningskosten (zoals verhoging der taksen) die niet  bestonden op het ogenblik van het afsluiten van het  contract, vallen ten laste van de klant.  

Het B.T.W.-registratienummer van onze klanten dat   vermeld staat op onze handelsdocumenten, zal in  aanmerking genomen worden voor onze jaarlijkse  B.T.W.listing. Indien wij tien dagen na verzending van  onze facturen geen tegenbericht ontvangen, zullen wij  het vermelde nummer als juist beschouwen en als  dusdanig in onze aangifte vermelden.                                                     

 De B.T.W. is steeds ten laste van de klant, behalve  wanneer anders vermeld in de prijsopgave. De klant zal  enkel van een verlaagd B.T.W.-tarief kunnen genieten  na ondertekening van het attest waarin hij verklaart dat  alle elementen aanwezig zijn om dit tarief te bekomen.                                           

De opgegeven leverings- of plaatsingstermijn is louter  aanwijzend en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke   bepaling, heeft de klant geen recht op schadevergoeding  noch op ontbinding van de bestelling of verkoop,  wegens vertraging in de levering onder welke vorm  ook.                                             

De levering geschiedt af magazijn behoudens  afwijkende schriftelijke bepaling. De goederen worden  steeds verzonden op kosten en risico van de klant.        

Alle geleverde goederen blijven het exclusieve  eigendom  van de N.CONSTRUCT tot de volledige  betaling van de factuur.  

Behoudens protest zoals hierna bepaald, worden alle  leveringen van goederen en diensten geacht te worden  aanvaard door de medecontractant. Voor zichtbare  gebreken dient onmiddellijk bij levering der goederen  en diensten te worden geprotesteerd. Tegen verborgen  gebreken dient te worden geprotesteerd binnen de acht   dagen na levering. Alle protesten dienen te geschieden  bij aangetekende brief. Bij gebreke aan protest, zoals  hierboven bepaald, zullen alle vermeldingen op de  factuur als definitief en volledig aanvaard worden  beschouwd.                                                                                               

Indien de klacht naar ons oordeel juist is, behouden wij  ons het recht voor te kiezen tussen betaling van een  billijke schadevergoeding, hoogstens gelijk aan de  factuurwaarde van de geleverde en slecht erkende  goederen, of kosteloze  vervanging van deze goederen  na terugzending van de geleverde goederen in originele  toestand, met uitsluiting van om het even welke andere  vergoeding. ledere verantwoordelijkheid wegens  ongevallen aan personen  en/of beschadiging van  voorwerpen, machines, installaties en gebouwen,  alsook iedere vraag tot schadevergoeding met  professioneel karakter, te wijten aan een vergissing en  de levering, bij gebrek of gemis aan overeenstemming  van de geleverde koopwaren, wordt uitdrukkelijk van  de hand gewezen. In die gevallen zijn wij slechts  gehouden, naar  eigen keuze, ofwel de geleverde  koopwaren terug te nemen tegen de verkoopprijs ofwel  eenvoudigweg gezegde koopwaar te vervangen.                                                                                                     

De geleverde goederen worden door de klant aangewend en gebruikt  op eigen risico en zonder enig mogelijk verhaal tegen  N.CONSTRUCT uit welken hoofde ook. Klachten geven de klant  geen recht ontbinding van de koop of aanneming te vorderen of  betaling geheel of ten dele na te laten of uit te stellen.           

Indien wij onze goederen of diensten betrekken van een  derde en deze derde door welke oorzaak ook in gebreke  blijft te leveren of niet tijdig noch goed levert, zijn wij  jegens de klant niet aansprakelijk.   leder geval van heirkracht in het algemeen, zoals onder andere  verhindering van het vervoer, vertraging in de aanvoer, en andere,  geeft ons het recht de uitvoering van het contract of de bestelling te  schorsen of zelfs deze geheel of ten dele te vernietigen zonder  verplichting tot schadevergoeding.   Wij behouden ons eveneens het recht voor zo nodig de aanneming of  verkoop te ontbinden ingeval van wijziging in de toestand van de  klant of bouwheer: kennelijk onvermogen, aanvraag tot gerechtelijk  of minnelijk concordaat, faillissement, publicatie van protest, enz.                       

Zo de medecontractant na ondertekening van de  bestelbon een einde wenst te stellen aan de  overeenkomst, is de N.CONSTRUCT gerechtigd naar  eigen keuze de uitvoering van de overeenkomst te  vervolgen dan wel de vergoeding tegen verkoop- of  aannemingsprijs te vorderen van alle door haar  gemaakte  kosten,  zonder  dat  deze  verbrekingsvergoeding minder mag bedragen dan 30%  van het op de bestelbon vermelde totaalbedrag.                                       

N.CONSTRUCT blijft te allen tijde gerechtigd alvorens  af te leveren of met levering verder te gaan, bank- of  hypothecaire zekerheid voor het nakomen van de  betalingsverplichting van de klant of bouwheer te  verlangen, ongeacht de betalingsvoorwaarden welke  werden overeengekomen, Zolang de klant of bouwheer  aan deze opgelegde voorwaarden niet heeft voldaan, is  N.CONSTRUCT niet tot leveren verplicht.                                                                             

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de  maatschappelijke zetel van de N.CONSTRUCT Bij  gebreke aan betaling op de vervaldag, brengen de  facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling  een jaarlijkse intrest op van 10%. Bij wanbetaling van  één factuur, vervallen van rechtswege alle openstaande  facturen,  ongeacht  eventuele  toegestane  betalingstermijnen. Tevens vervallen alle eventuele  prijskortingen en verminderingen.                                           

De klant zal zich door het eenvoudig feit van de vervaldag in gebreke  bevinden, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling  noodzakelijk weze. Bij gebreke aan betaling van de facturen,  verhoogd met de verschuldigde intresten, binnen de veertien dagen  na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling, is de  debiteur van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding  verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van  75,00 €.                    

Wissels, cheques, postmandaten of ontvangstbewijzen  brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch  afwijking van één der algemene voorwaarden.

Ingeval van betwisting, zijn slechts de Rechtbanken te  Antwerpen uitsluitend bevoegd. Zo de betwisting  krachtens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek  aan de Vrederechter toekomt, zal de Vrederechter van  het Vijfde Gerechtelijke Kanton te Antwerpen  uitsluitend bevoegd zijn.